KAUPPAKESKUS KAAREN VERKKOSIVUJEN JA ASIAKASTIETOJEN TIETOSUOJASELOSTE

 
1. REKISTERINPITÄJÄ
 
Kiinteistö Oy Kannelmäen Kauppakeskus / Kauppakeskus Kaari (jäljempänä
Kaari)
Kauppakeskus Kaari, Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki
 
2. REKISTERIASIOISTA VASTAA kauppakeskus Kaaren kauppakeskustoimiston
henkilökunta.
 
 
3. REKISTERIN NIMI
 
Kauppakeskus Kaaren verkkosivujen asiakasrekisteri
 
4. REKISTERIN/HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
 
Rekisteröidyistä kerättävien henkilötietojen käsittelyn perusteena on Kaaren
asiakkaan ja Kaaren välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu
asiallinen yhteys.
 
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Kaaren toimesta asiakkaiden
asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä,
suoramarkkinointia sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja käytetään
Kaaren palvelujen kehittämistarkoituksiin.
 
Kaari käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä ja käytännön
toteutuksessa Kaaren lukuun toimivia tarkoitettuja alihankkijoita.
 
5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
 
Rekisteri sisältää seuraavia asiakassuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:
Palautelomakkeen sekä uutiskirjetilausten kautta tulleet henkilön perustiedot:
etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite.
 
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan ja
asiakkuuteen liittyen.
 
7. TIETOJEN LUOVUTUS
 
Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Kaaren valituille
yhteistyökumppaneille henkilötietolain sallimissa puitteissa.
 
8. REKISTERIIN KUULUVAN ASIAKKAAN OIKEUDET
 
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut
tiedot. Tiedot voi tarkastaa toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön
omakätisesti allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle taholle (kohta 2.). Tiedot
toimitetaan kirjallisesti postitse tarkastuspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen.
Tiedot voi tarkastaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa.
 
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2.
mainituille rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan
pyynnön.
 
Jokaisella asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja muun muassa suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä
postitse kohdassa 1 ilmoitettuun osoitteeseen.
 
9. REKISTERIN SUOJAUS, TIETOJEN SÄILYTYS JA TUHOAMINEN
 
Palautteiden kautta tulleet henkilötiedot hävitetään sähköposteista heti, kun
palaute on loppuun käsitelty. Liittymis- ja kilpailulomakkeet sekä muut
manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan
käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.
 
Sähköinen rekisteri: Kaaren asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja
suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin
suojakeinoin. Ainoastaan määrätyillä Kiinteistö Oy Kannelmäen
Kauppakeskuksen työntekijöillä ja yhteistyökumppaneiden edustajilla on oikeus
käsitellä asiakasrekisterissä olevia tietoja. Henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.